တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းက ကမာၻႀကီးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသလား

2018-03-08 12:08:35 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网

သမုိင္းတြင္ အေရးပါေသာ လႈပ္ရွားသက္ဝင္မႈတစ္ခု ၾကံဳေတြ ့လာခ်ိန္တုိင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ စရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခု အျမဲလုိလုိ ရွိတတ္သည္။ အခြင့္အလမ္းကုိ အမိအရ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သုိ ့မဟုတ္) အခြင့္အလမ္းကုိလက္လႊတ္၍ က်ဆံုးေစျခင္း တုိ ့ပင္ျဖစ္သည္။

က်ဆံုးျခင္း တန္ဖုိးကုိ ေကာင္းစြာေပးဆပ္ခ့ဲဖူးသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ ၄င္း၏ကံၾကမၼာအတြက္ အခြင့္အလမ္း ကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္သိျမင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉ ရာစု ေခတ္သစ္တြင္ အခြင့္အလမ္းကုိ မဆုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဆုိးရြားေသာ သင္ခန္းစာတစ္ခုကုိ ရရွိခဲ့ဖူးသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ စစ္ပြဲ၏ေမွာင္မုိက္ျခင္းမ်ား ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ မ်ားျဖင့္ ရာစုႏွစ္တစ္ခု တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။

ယင္းမွာ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံကုိ စတင္တည္ေထာင္သည့္ အခ်ိန္ထိပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ တံခါးဖြင့္မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ၄ ခုအၾကာမွ စတင္ကာ ႏုိင္ငံသည္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အဆင့္အတန္းတစ္ခုကုိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေခတ္ေဟာင္းပုိ ့ကုန္တစ္ခုမွ အရင္းအျမစ္မ်ား ႀကီးထြားတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးအသစ္၏ အခြင့္အေရးကုိ အမိအရ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဦးစားေပးျခင္း မွ ပုိမုိသံုးစြဲျခင္း ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္တစ္ခုေရာက္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဓိက နယ္ပယ္က႑တုိင္းတြင္ နက္ရႈိင္းေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ အတူ ခက္ခဲေသာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံကရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရသည္။ ေျပာရမည္ဆုိပါက တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ သမုိင္းကေပးေသာ အခြင့္အေရးကုိ ယခုအခါ မိမိရရ ဆုပ္ကုိင္ရင္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မဆံုးမရံႈးရေလေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္သာ ျဖစ္သည္။ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ၏ အခြင့္အေရးကုိ ဆုပ္ကုိင္ျခင္း ဆုိသည္မွာ တစ္ေယာက္ကေအာင္ျမင္ရန္ အျခားတစ္ေယာက္က်ဆံုးေပးရသည့္ zero-sun game ၿပိဳင္ဆုိင္မႈပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ သုိ ့ေသာ္ ေပါင္မုန္ ့ကုိ ပုိ၍ ႀကီးထြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကမာၻ ့စီးပြားေရးသည္ ျပန္လည္နလံထူရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ္လည္း မေရးရာမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။မူဝါဒေရးရာေျပာင္းလဲျခင္း သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မေရရာမႈကုိ ဖန္တီးေနသည္။ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒသည္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ပထဝီႏုိင္ငံေရး အႏၱရာယ္သည္ ျမင့္တက္လာေနသည္။ လူသားသန္းေပါင္း မ်ားစြာမွာ ေနရပ္စြန္ ့ခြာေနရျခင္း ႏွင့္ အမ်ားစုမွာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈျဖင့္ ရင္ဆုိင္ အသက္ရွင္ေနရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၄င္းတုိ ့၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား ၊ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ယုိယြင္းပ်က္စီးေနျခင္း အပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ ့ေနရသည့္ ကမာၻႀကီးအား မွ်ေဝေပးရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လူလတ္တန္းစားဦးေရ သန္း ၄ဝဝ ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး ၄င္းမွာ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးပမာဏျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ အတြက္ ဧရာမေစ်းကြက္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပတုိက္မွ ဆယ္လမြန္ငါးမ်ား သုိ ့မဟုတ္ လက္တင္အေမရိကတုိက္မွ ေထာပတ္သီးကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသားစားသံုးသူမ်ားက မည္မွ် လိုအပ္ေနသည္ကုိ ၾကည့္၍ ေစ်းကြက္အေနအထားကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္သည္။ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတြင္ အေရအတြက္ မည္မွ်ေလာက္ အေရးႀကီးသည္ကုိမူ ေဖာ္ျပရန္ပင္မလုိအပ္ေတာ့ေပ။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စံႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ျမန္ဆန္မႈ ၊ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးစနစ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မွ်ေဝျခင္းမ်ားကုိ စံနမူနာက်စြာ စက္မႈလုပ္ငန္းျဖင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ ့ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွ ကုမၸဏီမ်ားစြာကုိ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္း အမ်ားအျပားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံရပ္ျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ ေပၚထြက္ေနသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လ ၅ ရက္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြ စက္မႈလုပ္ငန္း က႑သည္ အလံုးစံုတံခါးဖြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ျပဳစုျခင္း ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ၊ သတင္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သုိ ့ေသာ္ နယ္ပယ္က႑မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားသစ္ ထုတ္လုပ္ေရးကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ ရွိေသာ အဓိကႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသတြင္း အေရးႀကီးေသာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ကမာၻ ့တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေနရာမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

အျခားႏုိင္ငံမ်ားစြာကဲ့သုိ ့ပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဖြံ ့ၿဖိ္ဳးေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားစြာကိုလည္း ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရသည္။၄င္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုး ဖြံ ့ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ GDP အရ ဝင္ေငြသည္ ကမာၻ ့အဆင့္မ်ားတြင္ အလယ္အလတ္အဆင့္၌ ဆက္လက္ရပ္တည္ လ်က္ရွိေနသည္။

ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ မရွိျခင္း ႏွင့္ ညီမွ်မႈ မရွိျခင္းက ေျဖရွင္းရန္ ျပႆနာရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရစ္ေနသည္။ျပည္သူသန္းေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္သည္ ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္းေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ေနထုိင္ေနရသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ အဓိကအႏၱရာယ္ စနက္တံတစ္ခု ႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံက ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကလည္း တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ ရွိေသးသည္။သုိ ့ေသာ္ အကယ္၍ ေကာင္းစြာ ေျဖရွင္းခဲ့ပါက ၄င္းတုိ ့ကုိ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္စြမ္း ရွိ သည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာျပိဳင္ပြဲပံုစံ ႏွင့္အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရး အနာဂတ္ အေရြ ့ကုိ သြားေနသည္။
တုိင္းျပည္၏ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အႏုတ္လကၡဏာ စံႏႈန္းပံံုစံ စာရင္းတစ္ခုႏွင့္အတူ စီမံခန္ ့ခြဲမႈ အတည္ျပဳခ်က္စနစ္တစ္ခုကုိ အစားထုိး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေမာင္းႏွင္အား ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အဆင့္ျမင့္နည္းပညာစက္မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂ ဆ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ အရည္အေသြးျပည့္ဝသူမ်ားကုိ စြဲေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခား ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ အေရအတြက္မွာ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာခဲ့သည္။

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စီမံခန္ ့ခြဲမႈတြင္ ပုိမုိညီမွ်ျခင္း ႏွင့္ မွ်တျခင္း ရွိေစရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ပုိမုိႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမမွ အဖြဲ ့ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား ၊ အာရွအေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ္(AIIB) ႏွင့္ ပုိးလမ္းမဖုိရမ္မ်ား ပါဝင္သူအားလံုး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။

၎တုိ ့အားလံုးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ေရာ ကမာၻႀကီး အတြက္ပါ ပုိမုိ၍ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ ေမာင္းႏွင္သူသစ္အျဖစ္ တြန္းအားေပးႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈသည္ အျမဲတမ္း ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ ့ေနမည္မဟုတ္ေပ။ တရုတ္ႏုိ္င္ငံက ကုန္သြယ္ေရးသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ တစ္ခုတြင္ မည္သူမွ် အႏုိင္ရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ကမာၻႀကီးသည္ ႀကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အခ်ိန္အခါတစ္ခုသုိ ့ ေရာက္ရွိေနသည္။ စဥ္စားေတြးေတာဖြယ္ရာ အသစ္မ်ား ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာသစ္မ်ား အျမဲလုိလုိ ရွိေနပါသည္။ ယခုအတုိင္းဆက္လက္ရပ္တည္သြားရန္မွာ အခ်ိန္မရွိေတာ့ေပ။

လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ကံၾကမၼာ အကိ်ဳးတူ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန္ တရုတ္ႏုိ္င္ငံ သည္ တက္ၾကြစြာ ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခုိက္အတန္ ့တစ္ခုတြင္ ကြ်န္ေတာ္ တုိ ့သည္ အခါအခြင့္ေကာင္းကုိ အတူတကြ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကသာ အခြင့္အေရးကုိ ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ပါမည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ ကာလတစ္ခုသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသမုိင္းအတြက္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အခုိက္အတန္ ့ျဖစ္ခဲ့သလုိ ကမာၻႀကီးအတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္အား ဆက္လက္တည္ရွိေစလုိသည္။(Xinhua)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006