''ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး''ဟူေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

2018-03-26 17:53:48 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကြၽတ္ညီလာခံအစီရင္ခံစာႏွင့္ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အမွတ္(၁)မွတ္တမ္းတို႔သည္ “ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ” ဟူသည့္ သိန္းေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

“ အႏွစ္(၃ဝ)ထပ္မံသက္တမ္းတိုးျခင္း” ျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအား စိတ္ျငိမ္ေဆးတုိက္ေပးလိုက္ သကဲ့သို႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးထိပ္ထားေဆာင္ရြက္ကာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျခင္းလမ္းေၾကာင္းအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို လယ္သမားမ်ား အား မေမ့ေလ်ာ့ပါ။ ေက်းလက္ေဒသလွပျခင္း၊ လယ္သမားမ်ားခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျခင္းသို႔ ကူးေျပာင္း လာျခင္းျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားထံေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ေက်းရြာသစ္လြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ အားမာန္သစ္မ်ားရရွိေစျပီး ေက်းရြာဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းလက္လူဦးေရသန္း (၆ဝဝ) အတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာသည္ “လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရး၊ ေနေပ်ာ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ေက်းလက္ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာေနထိုင္မႈ”စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးကာ ေက်းရြာသစ္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္ေရးတိုးတက္မႈမွသည္ လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးတက္ျခင္းဆီသို႔

ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအား လက္ေတြ႕နက္ရိႈင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ “ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေနေပ်ာ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ေက်းလက္ေတာရြာယဥ္ေက်းမႈျပန္႔ပြားေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ ေနထိုင္မႈ”စေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးသည္ အဓိကအခ်က္၊ ေနေပ်ာ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ အေျခခံအခ်က္၊ ေက်းလက္ေတာရြာယဥ္ေက်းမႈသည္ အေရးပါအခ်က္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္းသည္ အာမခံခ်က္၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာေနထိုင္မႈသည္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္မီလယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆိုပါက႑(၅)ခု ပါဝင္ေၾကာင္း ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေကာ္မရွင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး လူေဝက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေက်းရြာသစ္ေဆာက္လုပ္ေရးသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးကို ဗဟိုျပဳျပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ေက်းရြာသစ္တည္ေဆာက္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေသာအေျခခံျဖစ္သည္။ ေက်းရြာသစ္ေဆာက္လုပ္ေရးစတင္ေဆာင္ရြက္စဥ္မွစ၍ ေက်းလက္ ေဒသထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ မိ႐ိုးဖလာေမြးျမဴေရး၊ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား အေခ်ာထည္ထုတ္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျပီး အဆက္မျပတ္အသြင္ေျပာင္းျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေက်းလက္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေက်းလက္အီလက္ထရြန္နစ္ေကာ္မာရွယ္ စေသာလုပ္ငန္းအေနအထား သစ္မ်ားေပၚထြက္လာသည္။ ေက်းရြာသစ္ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ စက္မႈလုပ္ငန္း အေပၚမွီခိုေနၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားရရွိႏိုင္မည္ကိုု သိရွိ ခဲ့သည္။ ေက်းရြာသစ္ေဆာက္လုပ္ေရးစတင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွစျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ေသာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေက်းလက္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်မွတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာေက်းရြာမွသည္ ေနေပ်ာ္ေသာေက်းရြာဆီသို႔

ေက်းရြာသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္လုိအပ္ခ်က္သည္ ေက်းရြာပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ျပီး ညစ္ေပေသာေက်းရြာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနအားစီမံကုသျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေက်းရြာေသသပ္သန္႔ရွင္းေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ကာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေနထိုင္မႈပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနေပ်ာ္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုသည္မွာ လူသားႏွင့္သဘာဝတရား အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ကို အဓိကထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္သာယာလွပျခင္းသာမက သန္႔ရွင္းေသာေလထု၊ သန္႔စင္ေသာေရအရင္း အျမစ္၊ လံုျခံဳေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္တည္ေနရန္လိုအပ္သည္။ ျပာလဲ့လဲ့ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေတာေတာင္ ေရေျမ စိမ္းလန္းစိုေျပသာယာေနေသာ ေက်းလက္သည္ ျပည္သူလူထုကိုက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈမ်ား ပိုမိုရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

ေခ်ာင္လည္ေသာေနထိုင္မႈမွသည္ ခ်မ္းသာၾ<ြကယ္ဝေသာေနထိုင္မႈဆီသို႔

ေက်းရြာသစ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ လယ္သမားမ်ားဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ေရး၊ လယ္သမားမ်ား လူေနမႈအဆင့္ အတန္းျမင့္မားေရး၊ ေခ်ာင္လည္ေသာဘဝေနထိုင္မႈပိုင္ဆိုင္ေရး စသည့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားရွိ ေသာ္လည္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အမ်ား အျပားမရွိပါ။ ေက်းရြာသစ္ေဆာက္လုပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွစ၍ လယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြတဟုန္ထိုး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ ၃၅၈၇ ယြမ္ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမွ်သံုးစြဲႏိုင္ေသာဝင္ေငြ ၁၂၃၆၃ ယြမ္သို႔ ျမင့္တက္ ခဲ့ရာ ၂.၄၅ ဆ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာလူေနမႈ ဘဝပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာေနထိုင္မႈသည္ ေခ်ာင္ လည္ေသာေနထိုင္မႈအေပၚအေျခခံသည္။ လယ္သမားေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ေနထိုင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားျမင့္တက္လာရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်းလက္ ေနျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္လူေနမႈပံုစံ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

အသင့္အတင့္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ေရး၏ ေနာက္ခံတြင္လယ္ သမားမ်ားလိုလားေတာင့္တေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေနထိုင္မႈဘဝကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ပိုမိုအေရးၾကီးလာသည္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေပါင္းစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း မူဝါဒတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်းလက္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မွ သာလွ်င္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈခြန္အားကို အမွန္တကယ္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္မည္ဟု တ႐ုတ္လူမႈေရး သိပၸံအကယ္ဒမီေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအင္စတီက်ဳမွကိုယ္စားလွယ္ ယမ္ခြင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006