လတ္ဆတ္ေသာပန္းပင္ေပါင္း ၆.၅ ဘီလီယံအား ကူမင္းၿမိဳ႕ တုန္နန္ပန္းေစ်းမွ ႏုိင္ငံတကာသို႔တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

2018-05-25 15:58:23 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ(၂၄)ရက္ေန႔ညပုိင္းတြင္ တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခခ်န္းသည္ တုန္နန္ ပန္းေစ်းသုိ႔ ေရာက္ရွိလည္ပတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တုန္နန္ကုိ လူအမ်ားက အထူးအာရုံစူးစုိက္ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ တုန္နန္၏ လတ္ဆတ္ေသာပန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြသည္ တရုတ္ေငြယြမ္ (၅.၃၅၅) ဘီလီယံသုိ႔ေရာက္ရွိကာ လတ္ဆတ္ေသာပန္းပင္ေပါင္း (၆.၅)ဘီလီယံသည္ တစ္ ကမၻာလံုးေစ်းကြက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တုန္နန္၏ လတ္ဆတ္ေသာပန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ တစ္ျပည္လံုး လတ္ဆတ္ေသာပန္းေရာင္းဝယ္ေရး၏ (၇၀%) ရွိၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ(၅၀) ေက်ာ္သုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည္ဟု သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေပၚလစီက်င့္သံုးသည့္ ႏွစ္(၄၀) ျပည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ တုန္နန္လတ္ဆတ္ပန္းလုပ္ငန္း၏ဖံြ႕ျဖဳိးတုိးတက္မႈလည္း အဆုိပါမူဝါဒႏွင့္ မခြဲႏုိင္ေပ။ ေရွးယခင္က တုန္နန္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခ်ိန္ဂုန္ၿမိဳ႕နယ္ (ထိုစဥ္က ခ်ိန္ဂုန္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ခရုိင္တစ္ခုျဖစ္သည္)၏ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ပ်ဳိးလယ္ေျမျဖစ္ သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ“တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေပၚလစီ”က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္“စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကုိ အဓိကလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” စသည္တို႔ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ၿပီးေနာက္ ခ်ိန္ဂုန္ၿမိဳ႕နယ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေစ်းကြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပင္းထန္လာၿပီး ဟင္းစုိက္လယ္သမားမ်ားသည္ အျခားစီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။

 

၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုိစဥ္ထုိေနရာ၏ စားနပ္ရိကၡာဌာနဌာနမႉးတစ္ဦးက တရုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္က်ဳိး ၿမိဳ႕သုိ႔ အလုပ္တာဝန္ႏွင့္ခရီးထြက္ၿပီး အျပန္တြင္ သစၥာပန္းပင္တစ္ပင္ကုိ တုန္နန္သုိ႔ ယူေဆာင္လာကာ သူသည္ မိမိ၏ ဟင္းလယ္အတြင္း စုိက္ပ်ိဳးထားသည္။ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ တုန္နန္ပန္းစုိက္ျခင္း၏ သမုိင္းေၾကာင္းအစဟု ေျပာႏုိင္သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ိန္ဂုန္၏ေက်းရြာတစ္ခုမွ ရြာသူရြာသား(၃)ေယာက္သည္ သူ႔မိမိ္လယ္ေျမတြင္ ပန္းမ်ားစုိက္ထားခ်ိန္မွစ၍ ပန္းစုိက္ျခင္းသည္ တုန္နန္တြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္ လာသည္။ (၂၀)ရာစု(၉၀)ဆယ္စုႏွစ္ေရာက္သည့္အခါ တုန္နန္ရပ္ကြက္အိမ္ေထာင္စု တုိင္းသည္ ပန္းေရာင္းသည့္လုပ္ငန္းလုပ္လာသည္။ တုန္နန္တစ္ရပ္ကြက္လံုးတြင္ ပန္းေမႊး ရနံ႔မ်ား အၿမဲတမ္း ပ်ံ႕ႏံွ႔လာေတာ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ပန္းမ်ားသည္ (၅၀)မီတာရွည္ေသာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ဧက(၁၂)ဧကက်ယ္ေသာ ပန္းေစ်းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚ လာကာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္အေနာက္ေတာင္ဖက္၏ ပန္းေစ်းပထမအပုိင္းပေရာဂ်က္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ တုန္နန္သည္ ႏုိင္ငံတကာ လတ္ဆတ္ေသာ ပန္းလုပ္ငန္းဇုန္တစ္ခုျဖစ္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး အဆက္မျပတ္ ႀကီးျပင္းတုိးတက္ ေနလ်က္ရွိပါသည္။

ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ တုန္နန္သည္ တရုတ္တစ္ျပည္လံုးတြင္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ အျပည့္စံုဆံုးေသာ လုပ္ငန္းဇုန္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ကူမင္းတုန္နန္ႏုိင္ငံတကာ ပန္းမန္ စက္မႈဇုန္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ကူမင္းႏုိ္င္ငံတကာပန္းမန္ေလလံတင္အေရာင္းစင္တာကုမၸဏီလီမိတက္စသည့္ ယူနန္ပန္းမန္လုပ္ငန္းေပါင္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္သည္ ရွင္သန္စြာ ႀကီးျပင္းလာေနၿပီး ပန္းစုိက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အေအးကြင္းဆက္ ကုန္သြယ္စီးဆင္းျခင္း၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာသုေတသနျပဳျခင္း၊ လူရည္ခြၽန္ ေမြးထုတ္ျခင္း၊ ပန္းမန္စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ခရီးသြားလာေရးစသည့္ ေခတ္မီေသာ နယ္ပယ္ေပါင္းစံု လုပ္ငန္း ျဖစ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုအခါတြင္ တုန္နန္သည္ ပန္းမန္လုပ္ငန္းက လယ္ယာ၊ သစ္ေတာ၊ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း စသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရာစပ္ၿပီး တဟုန္ထိုးတုိးတက္လာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006