[တံခါးဖြင့္မူဝါဒက်င့္သံုးသည့္အႏွစ္(၄၀)ခရီး] တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းေျပာင္းလဲမႈသက္ေသသည္ တ႐ုတ္တံခါးဖြင့္မူဝါဒ က်င့္သံုးသည့္ အႏွစ္(၄၀)သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေန

2018-06-07 18:25:17 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网

ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတံခါးဖြင့္မူဝါဒက်င့္သံုးသည့္ အႏွစ္(၄၀)ျပည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲျပန္လည္က်င္းပျခင္းသည္ ထုိအခ်ိန္မွစတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တံခါးဖြင့္မူဝါဒက်င့္သံုးျခင္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္(၄၀)အတြင္း တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈကုိ ျပန္ၾကည့္ရာ တံခါးဖြင့္မူဝါဒက်င့္သံုးသည့္အႏွစ္(၄၀)အတြင္း အဖြယ္ဖြယ္အရာရာကုိ မွတ္တမ္းတင္ေနသည္ဟု ေျပာႏုိင္သည္။

ေခတ္ကာလ၏ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ျခင္းမွသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဂရုစုိက္ျခင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေဆာင္းရာသီတြင္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲျပန္လည္က်င္းပခဲ့ၿပီး တစ္ျပည္ လံုးလူဦးေရ(၅၇)သိန္းသည္ အဆုိပါစာေမးပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။

တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျပန္လည္က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမဦးဆံုးေျဖဆိုမႈသည္ ထုိေခတ္ကာလအား ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနေစသည္။ ေလဖုန္း ဆိုသူကဲ့သုိ႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စိတ္သေဘာထားျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ၏ အတူကံုလံုႂကြယ္ဝေသာ ေနထုိင္မႈဘဝကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ အသက္ထက္ဆံုးေသာစြမ္းအားကုိ ဆက္သရမည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္သာ ျပည့္ေနသည္။

၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ စက္မႈ၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ စသည့္လုပ္ငန္း(၄)ရပ္မွာ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ေခတ္မီတုိးျမႇင့္ေစရန္ လူေတာ္လူစြမ္းေကာင္း အမ်ားႀကီးလုိအပ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲမွာ အလြန္ခက္ခဲၿပီး သိပၸံပညာရပ္ေမးခြန္းလႊာကမူ မူလအတုိင္းပင္ျဖစ္ကာ ေျဖၾကားရမည္က အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေဖာ္ျမဴလာမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ(၉၀)ဆယ္စုႏွစ္ကာလတြင္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲသည္ ေျဖဆိုသူအေပၚမူတည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္းကုိ စတင္ဂရုစုိက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ “၃+၂”ေျဖဆုိပုံကုိ တစ္ျပည္လံုး၌ စတင္က်င့္သံုးသည္။ တရုတ္စာ၊ သခ်ၤာႏွင့္ အဂၤလိပ္ စသည့္ဘာသာရပ္(၃)ခုသည္ မေျဖမေနေျဖဆိုရမည့္ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ဝိဇၨာတြဲယူသူက ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သမုိင္းကုိ ေျဖဆုိရၿပီး သိပၸံတြဲယူသူက ႐ူပေဗဒႏွင့္ ဓာတုေဗဒကုိ ေျဖဆုိၾကရသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေခၚယူလက္ခံသည့္ဦးေရမွာ တုိးမ်ားလာၿပီး (၂၁)ရာစုအေရာက္တြင္ “အိမ္ေထာင္မျပဳ၊ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ မေက်ာ္ရ”ဟူသည့္ကန္သတ္ခ်က္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

တစ္ျပည္လံုးေမးခြန္းလႊာတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေျဖဆုိျခင္းမွ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ မိမိကိုယ္ပိုင္ ေမြးခြန္းလႊာထုတ္ျခင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ “၃+x”ေျဖဆုိပုံကုိ ပထမဦးဆံုးက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ဘာသာရပ္(၅)ရပ္ကုိ ေျဖဆုိျခင္းမွ တရုတ္စာ၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ သခ်ၤာအျပင္၊ ဝိဇၨာတြဲအေထြေထြႏွင့္ သိပၸံတြဲအေထြေထြေျဖဆုိျခင္းသုိ႔ စတင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ေမးခြန္းလႊာ ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္းကို စတင္သည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

အဓိကအေၾကာင္းအရာမွန္းဆေျဖဆိုျခင္းမွ အေထြေထြပညာရပ္စုစည္းစာေျဖျခင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း။

လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိ အေတြ႕အၾကံဳႂကြယ္ဝေသာ ေက်ာင္းဆရာက မွန္းဆႏုိင္သည္။ ယခုကမူ မူလတန္း ေက်ာင္းမွ အထက္တန္းေက်ာင္းထိ (၁၂)ႏွစ္အတြင္းပညာရပ္ကုိ ေျဖဆုိရျခင္းျဖစ္ရာ မွန္းဆၿပီးေျဖဆိုရန္ အလြန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ နည္းပညာေဝဖန္လိုစိတ္ကုိ ပုိမုိအေလးထားလာျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႔ေဘာင္ေလာကေရးရာ ဂရုမစုိက္ျခင္းမွ အေလးထားျခင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း။

အရင္က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လူေနမႈဘ၀အားဂရုမစုိက္ပဲ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ စာအုပ္သာဖတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ အမွတ္ေကာင္းရခ်င္လွ်င္ အၿမဲတမ္းသတင္း ဖတ္ရန္လုိအပ္သည္၊ လူေနမႈဘ၀ကိုလည္း ဂရုစုိက္ရမည္ျဖစ္သည္။

သတင္း၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္ထားသည္။
ဘာသာျပန္၊ Yunnan Gateway။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006