တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေခတ္သစ္ဦးေဆာင္သူ ရွီက်င့္ဖိန္(၁)

2018-12-26 18:34:40 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网

ဝမ္ဂြ်န္(Wang Jun) သည္ လက္ေထာက္စာတည္းတစ္ဦးျဖစ္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ ေရးတြင္ သမၼတရွီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း “A Study of Xi Jinping Thought on Refrom and Opening-up” စာအုပ္ကုိ အဓိကေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၎၏ရံုးခန္းထဲတြင္ စာရြက္မ်ား ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိၿပီး ထုိအရာမ်ားသည္ ၎အဖြဲ ့က စာအုပ္မ်ားေရးသားရန္ လုိအပ္ ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိ စုေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ ရွီက်င့္ဖိန္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ ့ တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သံုးေရးကုိ ႏွလံုးသားထဲက ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးပါ” ဟု ကြမ္တံုလူမႈသိပၸံအကယ္ဒမီ( Guangdong Academy of Social Sciences ) ဥကၠ႒ ဝမ္က ဆုိသည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း”

တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သံုးျခင္းကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခ်ိန္၌ ရွီသည္ Tsinghua တကၠသုိလ္၌ ဓါတုအင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ စာေပသင္ၾကားေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ရွီ၏ဖခင္ ရွီက်ံဳးရႊင္း(Xi Zhongxun) က ကြမ္တံုျပည္နယ္ (Guangdong) ၏ပါတီအႀကီး အကဲ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ရွီ၏ဖခင္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျမင့္ဆံုးထားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၎က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆင့္သစ္တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစမည့္ အထူး စီးပြားေရးဇံုတစ္ခု ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ တိန္ ့ေရွာင္ဖိန္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရး ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

ဖခင္ျဖစ္သူ၏ ဇဲြသတၱိႏွင့့္ အလုပ္အေပၚ အာရံုစူးစိုက္မႈကသားျဖစ္သူထံ နက္ရႈုိင္းစြာသက္ေရာက္မႈရွိ ခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ အေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ရီွ၏ဖခင္သည္ ရာထူးတုိးျမႇင့္ခံရၿပီး ေပက်င္းသုိ ့ေျပာင္းေရႊ ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သားျဖစ္သူ ရွီအား ဟဲေဘးျပည္နယ္(Hebei) ၊ က်ိန္ ့တင္း(Zhengding) သုိ ့ေစလႊတ္၍ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေစသည္။ ရွီအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာအေတြ ့အၾကံဳမ်ားကုိ ယင္းေဒသတြင္ စတင္ထိေတြ ့ခြင့္ရခဲ့သည္။ ေက်းလက္ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးမွ အစျပဳ၍ ဟဲေဘး၌ ပထမဆံုးလက္ေတြ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရင္း ေတာင္ပုိင္းျပည္နယ္ ေဒသမ်ား၌ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရွီသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားတစ္ဦး အျဖစ္ နာမည္ေကာင္းရရွိမႈက ၎၏ ေရွ ့ဆက္ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ ခဲ့သည္။ ဖူက်င့္ျပည္နယ္(Fujian) အတြင္းရွိ နင္းဒယ္ (Ningde) ၊ ရွမိန္(Xiamen) ႏွင့္ ဖူက်ဴံး(Fuzhou) ေဒသမ်ား ၊ က်ဲ ့က်န္းျပည္နယ္(Zhejiang) ႏွင့္ ရွန္ဟုိင္းျမဴနီစီပယ္ ေဒသမ်ားတြင္ ၎သည္ စြန္ ့ဦးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

“ တကယ့္ျမင္ကြင္းတစ္ခုမွာေတာ့ ရွီဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမိသားစုတစ္ခုက ေမြးဖြားလာခဲ့တယ္။ အဲဒီ ထက္ပုိၿပီးအေရးပါတာက ရွီဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ နက္ရႈိင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္” ဟု တရုတ္အေရးကြ်မ္းက်င္သူအေမရိကန္ပညာရွင္ႏွင့္ ခန္းေဖာင္ေဒးရွင္း(Kuhn Foundation) ဥကၠ႒ ေရာ္ဘတ္ခန္း (Robert Kuhn) က ဆုိသည္။

“သူ ့အေတြ ့အၾကံဳေတြကတဆင့္ ရွီဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္” ဟု ယခင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(CPC) ဗဟုိေကာ္မတီ၏ မူဝါဒေရးရာသုေတသနရံုး ဒုတိယညႊန္ၾကား ေရးမွဴး စစ္က်စ္ဟုန္(Shi Zhihong) က ဆုိသည္။ “ ေျပာင္းလဲမႈမရွိတဲ့လမ္းေၾကာင္းေဟာင္းေတြဟာ ဘယ္အတြက္မွ ဦးေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္တာကို ရွီကသိတယ္။ ဒီေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္ဟာျဖစ္လာတယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။

“ပဥၥမေျမာက္ ေခတ္သစ္အျမင္နည္းလမ္းမ်ားကုိ က်င့္သံုးျခင္း”

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ရၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ရွီက်င့္ဖိန္က သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ေတြ ့ဆံုခဲ့သည္။ ထုိသုိ ့ေတြ ့ဆံုစဥ္ ၎က လူမႈကုန္ထုတ္စြမ္းအားလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ဆက္လက္ေပးသြားရန္၊ ျပည္သူတုိ႔ ၏ေန ့စဥ္လူမႈဘဝအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူအားလံုးဘံုခ်မ္းသာႀကြယ္ဝမႈရရွိရန္ အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သံုးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္တြင္ ရွီသည္ ပထမဆံုး ျပည္တြင္းလွည့္လည္စစ္ေဆးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ကြမ္တံုသုိ ့ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က တိန္ ့ေရွာင္ဖိန္၏ “ ေတာင္ပုိင္းခရီးစဥ္” ဟု လူသိမ်ားသည့္ စစ္ေဆးေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္မႈမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ တိန္ ့က ယင္းခရီးစဥ္အတြင္းမွာပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သံုးျခင္းကုိ ႀကိဳတင္လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးခ့ဲသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္လည္း ရွီက တိန္ ့၏ ေၾကးရုပ္တုုကုိ သြားေရာက္အေလးျပဳခဲ့သည္။ “ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သံုးျခင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကံၾကမၼာကုိ ဆံုးျဖတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒီေနရာမွာ ရပ္တန္႔တာ (သုိ ့မဟုတ္) ေနာက္ျပန္ဆုတ္တာ လံုးဝမရွိပါဘူး” ဟု ရွီကေျပာခဲ့သည္။

ရွီက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္ပုိင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ၿပီး အျခားသူမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ရန္အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံက လုိက္ေျပာင္းေပးျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ ဖိနပ္ကေတာ္၏ ၊ မေတာ္၏ဆုိတာ စီးတ့ဲလူပဲသိမွာပါ”ဟု ၎က ဆုိခဲ့သည္။

နက္ရႈုိင္းေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏အားလံုးေသာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ တရုတ္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ သြင္ျပင္ လကၡဏာႏွင့္အတူဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ျမႇင့္တင္ေရးတုိ ့ ျဖစ္ၿပီးေခတ္သစ္တရုတ္ႏုိင္ငံ ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ေခတ္မီေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
အဆုိပါရည္မွန္းခ်က္က တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ “ပဥၥမေျမာက္ ေခတ္သစ္အျမင္နည္းလမ္းမ်ားက်င့္သံုးျခင္း” ေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ထုိ ့ျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ေနာက္ထပ္အဆင့္သစ္တြင္ မည္သည့္အရာကုိေျပာင္းလဲမည္နည္း ၊ မည္ကဲ့သုိ ့ေျပာင္းလဲမည္နည္းႏွင့္ မည္သူက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္းဆုိသည္တုိ႕ကုိ ရွီက ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း စင္ကာပူအမ်ိဳးသားတကၠသုိလ္၏ အေရွ ့အာရွေရးရာဌာန ညႊန္ၾကာေရးမွဴး က်ိန္ ့ယံုနင္(Zheng Yongnian) က ဆုိသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006