တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေခတ္သစ္ဦးေဆာင္သူ ရွီက်င့္ဖိန္(၂)

2018-12-27 18:19:56 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网

“လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ျခင္း”

သမၼတရွီသည္ ဘက္စံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖင့္ က႑အားလံုး၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ လက္ေတြ႕ဦးေဆာင္အုပ္စု၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎အုပ္စုကို ေကာ္မတီတစ္ရပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာအခါတြင္မူ သမၼတရွီက ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သမၼတရွီက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အဓိကအပိုင္းတိုင္းကို ေသခ်ာစြာေလ့လာစစ္ေဆး၍ ၎၏ပုဂၢိဳလ္ ေရးဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားျဖင့္ အဓိကက်ေသာတိုးတက္မႈမ်ားရေစရန္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

ရွီဦးေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ နယ္ပယ္စံုမ်က္ႏွာစာ၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေအာင္ စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ့ျပျပည္သူမ်ားအၾကားဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈက်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ မိသားစုတစ္ခုတြင္ ကေလးႏွစ္ဦးသာရယူေရးမူဝါဒစတင္က်င့္သံုးမႈႏွွင့္အတူ ေအာင္ ျမင္မႈအသီးအပြင့္မ်ားရရွိေအာင္ တြန္းအားေပးျခင္း ၊ အစုိးရအသံုးစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အတုိးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တိုးတက္မႈတြင္ အေရးႀကီးေသာနယ္ပယ္မ်ားစြာပါဝင္ခဲ့သည္။

သမၼတရွီက ထုတ္ကုန္ဦးစားေပးအခင္းအက်င္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ ေစ်းကြက္အၾကား ရွင္းလင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကုိ ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြား ေရးက႑တြင္ ပံုမွန္အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သိပၸံပညာက႑တြင္ ၎က တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ ကမၻာ့သိပၸံဗဟုိဌာနမ်ားအနက္တစ္ခုႏွင့္ အဆင့့္ျမင့္ နည္းပညာတီထြင္ဖန္တီးမႈေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေစေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္တစ္ခုခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၎က က်စ္လစ္ေသာ အစုိးရအဖြဲ ့တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုလည္း ရရွိခဲ့သည္။

ထုိ ့ျပင္ ၎က အမ်ိဳးသားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၏ ဥပေဒအေျချပဳအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မရွင္တုိ႔အပါအဝင္ ပါတီႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္း ကာ အဖြဲ ့အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ အျခားမ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပရန္ရွိေပမည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာယံုၾကည္မႈခုိင္မာလာျခင္းႏွင့္ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ ့စည္းျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းမွ စတင္ကာ ၅ ႏွစ္တာအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၁၅ဝဝ ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ၿပီးေနာက္တြင္မူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ဆက္လက္၍ အရွိန္ အဟုန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

“တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကမာၻႀကီးႏွင့္တံခါးဖြင့္ဆက္သြယ္လာမႈ”

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္မႈက ကမာၻႀကီးကိုပါ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေစခဲ့သည္ကို လည္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၄၀ ကာလအတြင္း ကမာၻႀကီး၏တိုးတက္မႈအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံက တစ္ႏွစ္လွ်င္ပ်မ္းမွ် ၁၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေနရာ၌ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းဗ်ဴရို္၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ ၂၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိလာရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္းထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္။

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒ တိုးတက္ထြန္းကားလာျခင္းႏွင့္ကမာၻႀကီး၏စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ရပ္ တန႔္ေနျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ သမၼတရွီက ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိမည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပံုစံသစ္တစ္ခုကို အရွိန္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစီမံ ခန္႔ခဲြမႈကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈႏွင့့္္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈကို မွ်ေဝေပးမႈအား ရရွိေစရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ သမၼတရွီ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အေရးႀကီးေသာအပိုင္းတစ္ရပ္မွာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အတူ ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ျမွင့္တင္သြား ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ျဖစ္သူ စစ္က်စ္ဟုန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတရွီ၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ကံၾကမၼာအက်ိဳးတူ အသိုက္အဝန္းအား တည္ေဆာက္ေရး အႀကံျပဳခ်က္က ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ရရွိေစမည္ဟုလည္း စစ္က်စ္ဟုန္က ေျပာခဲ့ေသးသည္။

ယေန႔အခါတြင္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ အဆင့္နိမ့္က်လာမႈက ကမာၻႀကီးအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ ရပ္ျဖစ္လာေနသည္။ သမၼတရွီက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ပါရီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ကို ပထမဆံုးလက္မွတ္ေရးထိုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ သမၼတရွီက ပါရီသေဘာတူညီခ်က္သို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံဝင္ေရာက္ရျခင္း၏ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထိုစဥ္က ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဘန္ကီမြန္းထံ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

သမၼတရွီက တရုတ္ႏိုင္ငံ၏တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္ကို အဆင့္သစ္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎က ကမာၻ႕ပထမဆံုးေသာႏိုင္ငံအဆင့္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာကုန္စည္ျပပဲြကိုလည္း တရုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

သမၼတရွီ က “တံခါးပိတ္အထီးက်န္စနစ္က ေခတ္ကို ေနာက္ျပန္ဆဲြေနေပမယ့္ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္ ကေတာ့ တိုးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မွာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚဝယ္”

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ Financial Review သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဂ်ာ့ဖ္ရာဘီ(Geoff Raby) က သမၼတရွီသည္ အံ့ၾသေလာက္ဖြယ္အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအား အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ ၎က လူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ လာၿပီျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္သို႔ပင္ ယခုအခါေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အနက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔မွာ သမၼတရွီ၏လက္ထက္တြင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေရးသားခဲ့သည္။

သမၼတရွီ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈက တရုတ္ႏိုင္ငံအားျပန္လည္ဆန္းသစ္ႏုပ်ိဳ ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔သမိုင္းတြင္လည္း လူဦးေရ သန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုက တစ္ႏိုင္ငံလံုးေခတ္မီတိုးတက္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ပင္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ႏႈိးဆြေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ ပင္ရွိသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားဆိုလွ်င္ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ကဲြျပားျခားနားေသာ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက သမိုင္း ေၾကာင္းအား အဆံုးသတ္၍ အေနာက္အုပ္စုယိမ္းမည့္သေဘာထားအယူအဆမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့ သည္။

အမွန္ဆိုရလွ်င္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ရွီအေနျဖင့္လည္း စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ရဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရွီက ႀကီးမားေသာ ဇဲြသတၱိျဖင့္ ပါတီႏွင့္ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက တိုးတက္မႈမ်ားစြာရရွိခဲ့ ေၾကာင္း သမၼတရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရွ႕ဆက္၍လည္း လမ္္းေၾကာင္းသစ္ေပၚတြင္ စတင္ေလွ်ာက္ လွမ္းခ်ီတက္ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္မႈမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ ေပသည္။ (Xinhua)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006