ဥယ်ာဥ္တစ္ျခံက သမိုင္းကာလတစ္ပိုင္းအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထား

2018-01-29 17:52:25 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဘက္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေရႊလီၿမိဳ႕ဝမ္တိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နန္ရန္း (ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေတာင္ပိုင္း)ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးကားေမာင္း ဆရာႏွင့္ ကားျပင္ ဆရာမ်ားက အမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္လာျပီး ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ခုခံေရးစစ္ပဲြ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကျခင္းကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳေသာ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုရွိပါသည္။

ဤအထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ ကာလတုန္းက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳခဲ့ေသာ နန္ရန္းပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳး ကားေမာင္းဆရာ ႏွင့္ကားျပင္ဆရာ ၃၂ဝဝ ေက်ာ္အတြက္ အမွတ္တရ ျပဳလုပ္ထား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ ေတာင္ဘက္ရွိ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ကုန္းတြင္းပိုင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဂ်ပန္စစ္တပ္ မ်ား ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည့္အတြက္ အသစ္ေဖာက္လုပ္ျပီး ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ယူနန္-ျမန္မာ ကားလမ္း(Stillwell Road)သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ကုန္စည္မ်ားသယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ရာ အဓိကလမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာပါသည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ ၁၁၄၆ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားၿပီး အလြန္ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈရွိပါသည္။ ထိုကာလတြင္ အမိႏိုင္ငံ၏ ေဆာ္ၾသခ်က္အရ နန္ရန္းပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာၿပီး ယူနန္-ျမန္မာကားလမ္း(Stillwell Road)ေပၚတြင္ ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္အတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ကုန္စည္မ်ားကို အေရးတႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၾက၏။

ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္တ႐ုတ္္လူမ်ိဳး ကားေမာင္းဆရာႏွင့္ကားျပင္ဆရာတို႕ဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ကာလတုန္းက နန္ရန္း(South Pacific) ႏိုင္ငံမ်ားမွ အမိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ လာၿပီး ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ ကားဆရာႏွင့္ကားျပင္ဆရာ ၃၂ဝဝ ေက်ာ္ ကို ေခၚေဝၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ “နန္ရန္းပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အမိႏိုင္ငံစစ္ေျပးဒုကၡသည္အား ေထာက္ပံ့အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္” ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ မစၥတာခ်ိန္က်ားကန္း၏ေဆာ္ၾသခ်က္အရ မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား စေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး လူငယ္ကားေမာင္းဆရာႏွင့္ကားျပင္ဆရာ ၃၂ဝဝ ေက်ာ္တို႔သည္ နန္ရန္းပင္လယ္ရပ္ျခား ေရာက္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးကားေမာင္းဆရာႏွင့္ကားျပင္ဆရာမ်ား အမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာၿပီး ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အဖြဲ႕ ၉ ဖြဲ႕ခြဲ၍ အမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာၾကပါသည္။

ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးကားေမာင္းဆရာႏွင့္ကားျပင္ဆရာတို႔သည္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကို အမႈမထားဘဲ ေန႔ေရာညပါ အလုပ္ဆင္းျပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ စစ္ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား အေရးတႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ကားမ်ားျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္း ျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ပြဲတြင္ အင္တိုက္အားတိုက္အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကာလအတြင္း ဂ်ပန္စစ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဗံုးက်ဲတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အပူပိုင္းေဒသ၏ကပ္ေရာဂါေသာင္းၾကမ္းျခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နန္ရန္းပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးကားေမာင္းဆရာႏွင့္ ကားျပင္ ဆရာတစ္ေထာင္ေက်ာ္တို႔သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္း ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ပြဲအတြက္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ အသက္ေပးလွဴခဲ့ၾကသည္။ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေသာ ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု (လက္နက္၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီ အစရွိသျဖင့္)တို႔ကို ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္တ႐ုတ္လူမ်ိဳးကားေမာင္း ဆရာႏွင့္ကားျပင္ဆရာတို႔မွ ယူနန္-ျမန္မာကားလမ္းမွတစ္ဆင့္ အမိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္ဘက္သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ အေရအတြက္သည္ တန္ခ်ိန္ ၄၅ဝဝဝဝ အထိ ရွိခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရာက္ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံတပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေသာကုန္စည္မ်ားကိုလည္း နန္ရန္းပင္လယ္ရပ္ျခား ေရာက္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးကားေမာင္းဆရာႏွင့္ကားျပင္ဆရာတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံတပ္ဖြဲ႕အသီးသီးထံ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ နန္ရန္းပင္လယ္ရပ္ျခား ေရာက္တ႐ုတ္လူမ်ိဳးကားေမာင္းဆရာႏွင့္ကားျပင္ဆရာတို႔သည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး အတြင္း ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ပြဲအတြက္ ႀကီးမားစြာ အက်ိဳးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါတ႐ုတ္အမ်ိဳးသားတို႔ သမိုင္းကာလတေလွ်ာက္ ထာဝရ မွတ္တမ္းတင္ထား သင့္သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဝမ္တိန္သစ္ေတာဥယ်ာဥ္တြင္ နန္ရန္းပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္တ႐ုတ္လူမ်ိဳးကားေမာင္းဆရာႏွင့္ကားျပင္ဆရာမ်ားက အမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္လာၿပီး ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ပဲြ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသည့္အေၾကာင္း အထိမ္း အမွတ္ဥယ်ာဥ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္အား အဆင့္ ၃ ဆင့္ခြဲ၍ တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိရာ လက္ရွိတြင္ စီမံကိန္းအဆင့္ႏွစ္ခုတည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္ တြင္ အမွတ္တရေက်ာက္တိုင္၊ ဒုတိယအဆင့္တြင္ အမွတ္တရျပခန္း၊ တတိယအဆင့္တြင္ လမ္းမ်ားႏွင့္ပူးတြဲအေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006