ေဆးဆိုးပညာတတ္မိန္းကေလးက “အျပာေရာင္တာ့လီ”ကို ထိန္းသိမ္းကာ ယူနန္၏အလွတရားကို ေဖာ္ျပေန

2019-01-23 16:52:51 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

တာ့လီပိုင္တိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲ ရွီက်ဳိးၿမိဳ႕နယ္တြင္ “ေရွာင္ပိုင္” ဟုေခၚေသာမိန္းကေလး၏ လန္ ႐ွဴေဆးဆိုးအလုပ္႐ံုသည္ ေဂ်ာင္က်ေသာ လမ္းအတြင္းပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ္လည္း လာေရာက္ေလ့လာေသာဧည့္သည္မ်ားသည္ တစ္ေခါက္ေရာက္ဖူးလွ်င္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလိုသည့္စိတ္ ျဖစ္ေပၚသည့္အျပင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ေသးသည္။

လန္ ႐ွဴေဆးဆိုးအလုပ္႐ံု၏ အဆြဲေဆာင္ဆံုးေသာအရာမွာ “တာ့လီ၏ အျပာေရာင္” သာမဟုတ္ဘဲ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ခိုင္ၿမဲစြာ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ စိတ္ဓာတ္လည္း ပါ၀င္သည္။

ေရွာင္ပိုင္၏အလုုပ္႐ံုတြင္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၄)ရက္ေန႔က ေတာ္ေတာ္ေလး စည္ကားလ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။ လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ေရွာင္ပိုင္၏အထည္ေဆးဆိုးသည့္လက္ရာမ်ားကို ႐ိုက္ကူးေနၾကပါသည္။ အလုပ္႐ံုက လုပ္သားမ်ားသည္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား သေဘာက်ေသာေဆးဆိုးအထည္ထုတ္ကုန္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ကူူညီေပးလ်က္ ရွိေနပါသည္။

“ေရွာင္ပိုင္” ကို က်န္းဟန္မင္းဟု ေခၚေသးသည္။ ယခင္က တာ့လီက်ဳိးခ်န္ရြာမွ အထူးခၽြန္ဆံုးေသာေက်ာင္းသူျဖစ္ၿပီး ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိုလ္တက္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းၿပီးစတြင္ သူမသည္ NGO ၌ ပရဟိတစီမံကိန္းကို (၆)ႏွစ္တာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူမသည္ ခင္ပြန္းႏွင့္အတူ တာ့လီသို႔ ျပန္လာကာ အထည္ေဆးဆိုးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

က်န္းဟန္မင္း၏ဇာတိျဖစ္ေသာ က်ဳိးခ်န္ရြာသည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ အထည္ေဆးဆိုးရြာ ျဖစ္သည္။ သူက ငယ္ငယ္ကတည္းကပင္ မိခင္ႏွင့္အဖြားတို႔ထံမွ ေဆးဆိုးအတတ္ပညာကို သိကၽြမ္းေအာင္ သင္ယူေလ့လာခဲ့သည္။ ယခင္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ေဆးဆိုးအလုပ္႐ံုႏွင့္ ဤေနရာတြင္ ဘ၀ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္သည့္ ဆႏၵရိွသည္။

ကမၻာ၏ ဆန္းတင့္ေ၀ဆာမႈကို ႐ႈစားခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ က်န္းဟန္မင္းသည္ မိမိ၏ “အျပာေရာင္အိပ္မက္”ကို ဤအလုပ္႐ံုကေလးတြင္ တပ္တူက်ေစခဲ့ပါသည္။ သူက ဤအလုပ္႐ံုကို “လန္ ႐ွဴအစိမ္းေရာင္ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစင္တာ”ဟု အမည္ေပး ခဲ့သည္။ “ လန္ ”ဆိုသည္မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္ၿပီး သူမွတ္ထားသည့္ တာ့လီ၏အေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။ “ ႐ွဴ”ဆိုသည္မွာ အဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎စင္တာ၏ ဦးစီးသူအေနႏွင့္ က်န္းဟန္မင္းသည္ တာ့လီ႐ိုးရာေဆးဆိုးပညာႏွင့္ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ေဒသကို တစ္ေပါင္းစည္းတည္းစဥ္းစားၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူသားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း စသည္မ်ားကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ႈိင္း ဆက္ႏြယ္ေပါင္းစပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းဆြဲသူရွာေဖြျခင္း၊ ေခတ္စားေသာ ျမစိမ္းေရာင္ ေဆးဆိုးကုန္ပစၥည္းကို ေရာင္းခ်ျခင္း တို႔ကို က်န္းဟန္မင္း၏အလုပ္႐ံုတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ဤအလုပ္႐ံုတြင္ အလုပ္သမား နည္းပါးေသာ္လည္း အနီး၀န္းက်င္ရွိ ေဆးဆိုးပညာတတ္ကၽြမ္းေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးၾကရာ ကုန္အမွာရွိလွ်င္ အားလံုးသည္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။

“ကၽြန္မက တာ့လီ၏ေဆးဆိုးပညာကို လက္ေတြ႔ေလ့လာခံစားျခင္းျဖင့္ ဆက္ခံခ်င္ ပါတယ္။ လက္ေတြ႔ေဆးဆိုးျခင္းပညာကို ေလ့လာတာဟာ ကၽြန္မအလုပ္႐ံုမွာ လူအႀကိဳက္မ်ားဆံုး စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။”

ယခုလက္ရွိတြင္ “ လန္ ႐ွဴ”၏ဆိုင္ခြဲမ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ေဆးဆိုးပညာကို လာေရာက္ေလ့လာၾကပါသည္။ ေဆးဆိုးအထည္ျဖင့္ ေခတ္စားေနေသာ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာဒီဇိုင္းဆြဲသူ၏ ကူညီမႈျဖင့္ တာ့လီ၏ ေရွးေဟာင္းေဆးဆိုးပညာျဖင့္ ေခတ္မီနည္းပညာ ေနာက္ဆံုးေပၚဖက္ရွင္တို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။

“အရင္တုန္းက အျပင္ထြက္ခ်င္တယ္၊ အခုဆိုရင္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသူ ျဖစ္လာေတာ့ ‘ခရီးသည္ နက္႐ိႈင္းစြာေလ့လာမႈ + ယဥ္ေက်းမႈတီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း’ ဆိုတဲ့ေပါင္းစပ္စနစ္ဟာ ကၽြန္မနဲ႔၀န္ထမ္းေတြကို ၾကြယ္၀လာေစတာ၊ ပိုမ်ားလာတဲ့လူေတြ ကၽြန္မတို႔နဲ႔အတူ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို အတူကာကြယ္ေပးဖို႔အတြက္ ပါ၀င္လာတာကို ကၽြန္မ ထင္ေတာင္မထင္မိခဲ့ဘူး”ဟု က်န္းဟန္မင္းက ေျပာျပသည္။ ပိုမ်ားလာသည့္လူမ်ားသည္ သူႏွင့္အတူ “တာ့လီ၏အျပာေရာင္”ကို ထိန္းသိမ္းေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ က်န္းဟန္မင္းကလည္း အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ပါသည္။

(Yunnan Gateway)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006