ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ထူးျခားလွပၿမိဳ႕နယ္ ေလာ္ဖ်င္ခ႐ိုင္ လိုပုကယ္ပုရီးေက်းရြာ

2019-09-17 18:17:32 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 新华网

ထူးျခားလွပၿမိဳ႕နယ္သည္ ေတာေတာင္ေရေျမဆက္စပ္လွပေနသည္

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ထူးျခားလွပေသာ ၿမိဳ႕နယ္ဂုဏ္ျပဳအမည္ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ေလာ္ဖ်င္ခ႐ိုင္ လိုပုကယ္ပုရီးၿမိဳ႕နယ္သည္ “ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ထူးျခားလွပေသာ ၿမိဳ႕နယ္”အမည္ ဂုဏ္ျပဳခံရပါသည္။

႐ႈခင္းလွပေသာ ေတာရီးျမစ္

“ပုရီးေက်းရြာမွာ လမ္းေလွ်ာက္သည္။ ေတာရီးျမစ္မွာ ေလွေလွာ္သည္။ ျမစ္ကမ္းႏွစ္ဖက္မွာ ေတာေတာင္စိမ္းလန္းလွပါသည္။ ျမင္ကြင္းမွာ သဘာ၀႐ႈခင္းျဖစ္သည္။ သာယာလွပေသာ ႐ႈခင္းအလွမ်ားသည္ ခရီးသည္ကို မ်ားစြာစြဲေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏုိင္ေသာ ေရွးေဟာင္း႐ိုးရွင္းေသာ ပုရီးဓေလ့မ်ားျဖစ္သည္။”ဟူ၍ အမြန္းတင္ျခင္းျဖင့္ လိုပုကယ္ပုရီးထူးျခားလွပၿမိဳ႕နယ္အလွမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပ်ားယဥ္ေက်းမႈ ပထမေက်းရြာ” ဘားေက်ာင္းက်င္းေက်းရြာ

လွပေသာ ႐ႈခင္း႐ႈကြက္ျဖစ္ေသာ ေတာရီးျမစ္႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႐ိုးရာေက်းရြာျဖစ္ေသာ လၾကယ္ေက်းရြာအထိ၊ ဆက္လက္ၿပီး “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပ်ားယဥ္ေက်းမႈ ပထမေက်းရြာ”ျဖစ္ေသာ ဘားေက်ာင္းက်င္းေက်းရြာအထိ ထူးျခားလွပၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာအလွသည္ ႐ႈခင္းသာယာေသာ အလွ၊ တိုင္းရင္းသား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ိုး႐ိုးစုေဆာင္း႐ံုသာမက ေကာင္းမြန္လွပေသာ ဇီ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ထူးျခားေသာ ပုရီးယဥ္ေက်းမႈ၊ ထူးျခားေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။

ပုရီးလူမ်ိဳး ႐ိုးရာယက္လုပ္လက္ရာ

စင္စစ္မွာ ေတာ့စီမံခန္႔ခြဲရာမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ တ႐ုတ္ယြမ္ စုစုေပါင္း ၁.၅ ဘီလီယံရွိေသာ၊ ဗဟိုဧရိယာစုစုေပါင္း ၃.၄ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ျဖစ္ေသာ ထူးျခားလွပၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ေလာ္ဖ်င္ခ႐ိုင္အစိုးရသည္ ၎၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ ေလ့လာသိရွိပါသည္။ ပုရီးယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိကေရွ႕ေဆာင္ၿပီး ပုရီးဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆက္ခံမႈမ်ားကို အဖက္ဖက္စံုလင္စြာ ျပသပါသည္။ ပ်ားလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါသည္။ က်န္းမာအပန္းေျဖေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းအသီးသီးအတူတကြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ပုရီးလူမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပလက္ေဖာင္းႏွင့္ ပုရီးလူမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားလုပ္ငန္း စံျပေနရာကို အင္တိုက္အားတိုက္ တည္ေထာင္လာၾကသည္။

ေရွာက္သီးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ လူအမ်ား ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာသည္

ဥပမာဆိုလွ်င္ ထူးျခားလွပၿမိဳ႕နယ္သည္ ပုရီးလူမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပုရီးလူမ်ိဳးဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို မူတည္ၿပီး တိုင္းရင္းသားထူးျခားခ်က္ပါေသာ တည္းခိုျခင္း၊ အသီးခူးဆြတ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားအစားအစာစားေသာက္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာအႏုပညာဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားအ၀တ္အစား ၀တ္ဆင္ခံစားျခင္းတို႔ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေသာ လၾကယ္ေက်းရြာႏွင့္ ဘားေက်ာင္းက်င္းေက်းရြာကို တည္ေထာင္ထားပါသည္။ “၂ လပိုင္း ၂ ရက္”သီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ “၃ လပိုင္း ၃ ရက္ေန႔” သႀကၤန္ေရသဘင္ပြဲေတာ္အစရိွေသာ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားကို အေျခခံကာ ထူးျခားေကာင္းမြန္လွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္၍ ပုရီးလူမ်ိဳးထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ၾကြယ္၀ျပည့္စံုေစသည္။ ျပသေပးသည္။ ဆက္ခံထားသည္။

ပုရီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားပန္းထိုးေနသည္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ပိုင္းမွာ ထူးျခားလွပၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာစီမံကိန္းေနရာအတြင္းတြင္ အေထြေထြကုန္ထုတ္မႈပမာဏမွာ ၁.၃၄၄ ဘီလီယံရွိၿပီး ထူးျခားေသာ လုပ္ငန္းမွာ ၁.၁၃ ဘီလီယံေထာက္ပံ့ထား၍ ၈၄% ပါရွိပါသည္။ ပုရီးလူမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈ ပန္းထိုး၊ ေၾကးထည္၊ ေငြထည္၊ ပါတိတ္ စသည့္ တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းကို ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းျဖင့္ ထူးျခားလွပၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားလုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာကို မ်ားျပားၾကြယ္၀ေစသည္။

သာယာလွပေသာ ၀မ့္ဖုန္းေရကန္

ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဂုဏ္ျပဳခံရေသာ ထူးျခားလွပၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္အရ “ေဂဟဆိုင္ရာအနီေရာင္လိုင္းကို မထိရ။ အေျခခံလယ္ယာစိုက္ခင္းကို မသံုးရ။ စည္းကမ္းေဖာက္ေငြေခ်းျခင္း မျပဳရ။ ပံုစံေျပာင္းကာ ေနအိမ္ေဆာက္ျခင္းမျပဳရ”ဟူေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ၄ ခုကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ “ထူးျခားခ်က္၊ လုပ္ငန္း၊ ဇီ၀က်ျခင္း၊ လက္လွမ္းမီျခင္း၊ ေနထိုင္မႈသက္သာျခင္း၊ စမတ္က်ျခင္း၊ ကြန္ရက္က်ျခင္း”ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္း ၇ မ်ိဳးႏွင့္ အေဆာက္အဦးပံုစံ၊ ဇီ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ သမိုင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးအေျခအေနျဖစ္ေသာ အေၾကာင္း ၄ မ်ိဳးကို အဓိကထားၿပီး “ကမာၻ႔ထိပ္တန္းက်၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာတစ္ခုတည္းရွိ”ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ထူးျခားလွပၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာျပပါသည္။

စည္းကားလွေသာ ဆိပ္ကမ္း

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006