တ႐ုတ္ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအေတြ႕အႀကဳံကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

2020-11-24 16:00:03 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ “တ႐ုတ္-ျမန္မာေက်း႐ြာ အဆင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစံျပစီမံကိန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္”ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အနီးဆုံးျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ျပည္နယ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အေရွ႕အာရွ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ နည္းပညာအကူ အညီေပးမႈ စံျပစီမံကိန္း (ျမန္မာႏိုင္ငံအပိုင္း)ကို ယူနန္ ျပည္နယ္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး႐ုံးက တာဝန္ခံ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ် ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

စီမံကိန္းကာလမွာ သုံးႏွစ္ျဖစ္၍ စီမံကိန္း ေဒသမွာ ေနျပည္ေတာ္မွ ကီလိုမီတာ ၈ဝ အကြာႏွင့္ ၆၁ ကီလိုမီတာအကြာတို႔တြင္ အသီးသီးတည္ရွိေသာ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ မင္းျပင္ေက်း႐ြာႏွင့္ တပ္ကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာစံျပေက်း႐ြာတို႔ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ ေရး၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ျပည္သူ႔ဘဝတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရး၊ အေတြ႕အႀကဳံဖလွယ္ေရး၊ နည္းပညာအကူ အညီေပးေရး အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရလဒ္က အိမ္ေထာင္စု ၁၄၈၁ စုႏွင့္ ေက်းလက္ေနလူဦးေရ ၆၇ဝဝ ေက်ာ္ကို အက်ိဳးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ၂၃ ရက္ေန႔မွစ၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အၿမဲတမ္းအေနျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးကို အသုတ္သုံးသုတ္ခြဲ၍ ေစလႊတ္ထားရွိၿပီျဖစ္ကာ ကာလတိုအေနျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ၂ဝ ေက်ာ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ တ႐ုတ္အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်း႐ြာအဆင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စံျပစီမံကိန္းမွာ ၇ဝ% ၿပီးေျမာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ လမ္းေတြ ေပါက္သြားၿပီ။ ေက်း႐ြာ ႏွစ္ခုစလုံးရွိ ႐ြာတြင္းလမ္းေတြ မွာ ကြန္ကရစ္လမ္းေတြ ျဖစ္သြားၿပီ။ လွ်ပ္စစ္မီးလည္း ရၿပီ။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး လမ္းမီးတိုင္ေတြ လင္းလာၿပီ။ ေသာက္သုံးေရလည္း အဆင္ေျပၿပီ။ ႐ြာထဲက အိမ္ေထာင္စု ၁၂၈၂ ခု တို႔မွာ သန႔္ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရကို ေသာက္သုံးလာႏိုင္ၾကၿပီ။ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန႔္ကို နည္းပညာေကာင္း အသုံးျပဳ၍ အထြက္ႏႈန္းေကာင္း ေအာင္ အထြက္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ စံျပအေနျဖင့္ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသျဖင့္ ႐ြာသူ႐ြာသားတို႔ ဝင္ေငြတိုး၍ စားဝတ္ေနေရး ဖူလုံလာၾကၿပီ။ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေသာေၾကာင့္ ႐ြာကေလးမွာလည္း လွပလာခဲ့ၿပီ။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာန၊ ေက်း႐ြာက်န္းမာေရးဌာနတို႔ ရွိေသာ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း စိတ္မပူရေတာ့ၿပီ . . .

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ တတိယအသုတ္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈစီမံကိန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအတြင္းမွတစ္ဆင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ယူတတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္က “ကြၽန္ေတာ္ ေဆာက္ လုပ္ေရးပညာတတ္သြားၿပီ၊ ဒီက အလုပ္ေတြ ၿပီးသြား တဲ့အခါက်ရင္ ဟိုဘက္႐ြာမွာ အိမ္ေတြ သြားေဆာက္ေပးလို႔ရၿပီ။”

မင္းျပင္ေက်း႐ြာ စာသင္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚရီရီျမင့္က “ဒီလို ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းက ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်း႐ြာေတြလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာႏိုင္မွာပါ”ဟု ေျပာျပပါသည္။

မင္းျပင္ေက်း႐ြာစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ငယ္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဦးမိုးေက်ာ္မ်ိဳးက “စီမံကိန္း ကေန ကြၽန္ေတာ္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအေတြ႕အႀကဳံေတြ အမ်ားႀကီး သင္ယူရရွိခဲ့ပါ တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ထိမိတဲ့ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်း႐ြာအတြက္ မွီျငမ္းျပဳစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်း႐ြာလည္း ဒီထက္မက တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ မွာပါ”ဟု ျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006