ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကမၻာ့ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုေနရာျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန

2020-08-25 17:12:21 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေခတ္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အထူးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယူန္ ျပည္နယ္သည္ မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့ေသာ “ေခတ္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (ေအာက္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ဟု အတိုခ်ဳံးေရးသားသည္။)”ကို ျပည္သူျပည္သားမ်ား နားလည္ေစရန္ ရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၌ လာမည့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ခရီးသြားလာေရး စုစုေပါင္းဝင္ေငြသည္ ၂ ထရီလီယံ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃.၅ ထရီလီယံကို ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ကာ GDP ၏ ၁၂% ကို ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုမ်ား ေရွ႕တန္းေရာက္ေနေသာ ျပည္နယ္၊ ကမၻာေပၚတြင္ အေရးပါေသာ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုေနရာတစ္ခုျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

“ခရီးသြားလာေရး၏ အႏွစ္သာရသစ္ကို ေပါႂကြယ္ဝစြာေဖာ္ထုတ္ျခင္း”“ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း သစ္ကို ေမြးထုတ္ျခင္း”“ခရီးသြားလာေရးအားသာခ်က္သစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း” စသည့္ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ ၃ ရပ္အား ယူနန္ခရီးသြားလာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွု၏ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

အနာဂတ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ၇ ခ်က္မွတစ္ဆင့္ ေအာင္ျမင္မွုရလဒ္ သစ္ကို ဆြတ္ခူးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္--၁။ စမတ္ခရီးသြားလာေရးနယ္ပယ္တြင္ “ဖုန္းတစ္လုံးျဖင့္ ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း”ပလက္ေဖာင္းကို ပိုမို နက္ရွိုင္းစြာ ဝန္ေဆာင္မွုျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္။၂။ ခရီးသြားလာေရးပတ္ဝန္းက်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ခရီးသြားလာေရးစံခ်ိန္စံညြန္းစနစ္ တည္ေဆာက္ ျခင္းကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္။ ၃။ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားကို ဖန္တီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္။၄။ ေဒသတြင္း ခရီးသြားလာေရးပန္းတိုင္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး ေဒသတြင္း ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုကို အားလုံးအတူတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အတူေပါင္းစပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ အတူမၽွေဝျခင္း ဟူေသာ ေဒသတြင္းခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ပုံစံသစ္ကို ေဆာင္ရြက္မည္။ ၅။ ေဒသတြင္း ခရီးသြားလာေရးစံျပဇုန္၊ အပန္းေျဖဇုန္ စသည့္ ခရီးသြားေနရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ မည္။

၆။ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ကူညီေထာက္ပံ့မည္။၇။ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံႏွင့္ေဒသမ်ားအၾကား ခရီးသြားလာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ ဖလွယ္ေရးကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သယံဇာတအတူမၽွေဝျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္း၊ ခရီးသည္မ်ားအျပန္အလွန္သြားလာျခင္း၊ ခရီးသြားေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ့ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေဒသတစ္ခုလုံးအတြင္းရွိ ခရီးသြားေနရာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ လာေစပါ မည္။ ထို႔ျပင္၊ ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္မွုပုံစံကို အသစ္ဖန္တီးၿပီး အြန္လိုင္းႏွင့္ ေျမျပင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းကို အတူတကြေဆာင္ရြက္မည္။ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ခရီးသြားလာေရးအတိုင္းအတာကို က်ယ္ျပန႔္လာ ရန္ အဆက္မျပတ္ တိုးခ်ဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္။
(Yunnan Gateway)