ေဝရွီး ေရခဲစပ်စ္သီး အထြက္တိုး
ေဝရွီး ေရခဲစပ်စ္သီး အထြက္တိုး
ေဝရွီး ေရခဲစပ်စ္သီး အထြက္တိုးလာပါသည္။
2020-01-03 18:33:44    
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေက်းလက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ခရီးသည္ ဝ.၃၆ ဘီလီယံကို ဧည့္ခံျပဳစုၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၂၃၀ ဘီလီယံ ဝင္ေငြရရွိ
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေက်းလက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ခရီးသည္ ဝ.၃၆ ဘီလီယံကို ဧည့္ခံျပဳစုၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၂၃၀ ဘီလီယံ ဝင္ေငြရရွိ
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေက်းလက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ခရီးသည္ ဝ.၃၆ ဘီလီယံကို ဧည့္ခံျပဳစုၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၂၃၀ ဘီလီယံ ဝင္ေငြရရွိသည္။
2019-12-25 17:13:41    
“တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား+” ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ကုိ တြန္းအားေပးႏုိင္
“တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား+” ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ကုိ တြန္းအားေပးႏုိင္
“တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား+” ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ကုိ တြန္းအားေပးႏုိင္ပါသည္။
2019-12-23 17:17:29    
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကယူနန္ျပည္နယ္၏ CPI သည္ လြန္ခဲ့သည့္ေအာက္တိုဘာလကထက္ ၁.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးမ်ားလာ
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကယူနန္ျပည္နယ္၏ CPI သည္ လြန္ခဲ့သည့္ေအာက္တိုဘာလကထက္ ၁.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးမ်ားလာ
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကယူနန္ျပည္နယ္၏ CPI သည္ လြန္ခဲ့သည့္ေအာက္တိုဘာလကထက္ ၁.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးမ်ားလာသည္။
2019-12-17 17:50:54    
“ရႈခင္း”သည္ “ခ်မ္းသာေသာအနာဂတ္”ကို ျဖစ္လာၿပီ--ေဂဟေဗဒခရီးသြားျခင္းသည္ တူလြန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ရန္အက်ိဳးေပး
“ရႈခင္း”သည္ “ခ်မ္းသာေသာအနာဂတ္”ကို ျဖစ္လာၿပီ--ေဂဟေဗဒခရီးသြားျခင္းသည္ တူလြန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ရန္အက်ိဳးေပး
“ရႈခင္း”သည္ “ခ်မ္းသာေသာအနာဂတ္”ကို ျဖစ္လာၿပီ--ေဂဟေဗဒခရီးသြားျခင္းသည္ တူလြန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ရန္အက်ိဳးေပးသည္။
2019-12-10 18:03:45    
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္ေရး အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္း လွမ္းလုိက္သည္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္ေရး အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္း လွမ္းလုိက္သည္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္ေရး အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္း လွမ္းလုိက္သည္။
2019-12-04 10:44:31    
ယူနန္ရွီလင္။ ။ Pepino သခြားခ်ိဳသီးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေရးကို ကူညီေပးေန
ယူနန္ရွီလင္။ ။ Pepino သခြားခ်ိဳသီးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေရးကို ကူညီေပးေန
Pepino သခြားခ်ိဳသီးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေရးကို ကူညီေပးေနသည္။
2019-12-03 19:07:12    
Negative List စာရင္းဇယား စနစ္ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ေလေလ တ႐ုတ္ ေစ်းကြက္ ရွင္သန္မႈ ရွိေလေလ
Negative List စာရင္းဇယား စနစ္ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ေလေလ တ႐ုတ္ ေစ်းကြက္ ရွင္သန္မႈ ရွိေလေလ
Negative List စာရင္းဇယား စနစ္ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ေလေလ တ႐ုတ္ ေစ်းကြက္ ရွင္သန္မႈ ရွိေလေလ ျဖစ္ပါသည္။
2019-11-26 15:45:32    
တ႐ုတ္(ယူနန္)လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးေရွ႕ေျပးဇုန္ ကူမင္းဇုန္စတင္ၿပီး ၃ လအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရိွ
တ႐ုတ္(ယူနန္)လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးေရွ႕ေျပးဇုန္ ကူမင္းဇုန္စတင္ၿပီး ၃ လအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရိွ
တ႐ုတ္(ယူနန္)လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးေရွ႕ေျပးဇုန္ ကူမင္းဇုန္စတင္ၿပီး ၃ လအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရိွသည္။
2019-11-21 17:10:11    
တ႐ုတ္(ယူနန္)လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးေရွ႕ေျပးဇုန္ တယ္ဟုန္ဇုန္သည္ “တံခါးဖြင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား”ရရွိ
တ႐ုတ္(ယူနန္)လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးေရွ႕ေျပးဇုန္ တယ္ဟုန္ဇုန္သည္ “တံခါးဖြင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား”ရရွိ
တ႐ုတ္(ယူနန္)လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးေရွ႕ေျပးဇုန္ တယ္ဟုန္ဇုန္သည္ “တံခါးဖြင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား”ရရွိသည္။
2019-11-07 18:31:56    
တ႐ုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရွ႕အလားအလာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္မွာ မုခ်မလဲြျဖစ္
တ႐ုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရွ႕အလားအလာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္မွာ မုခ်မလဲြျဖစ္
တ႐ုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရွ႕အလားအလာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္မွာ မုခ်မလဲြျဖစ္သည္။
2019-11-06 18:22:36    
ယူနန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေပးေခ်မွႈဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္လာ
ယူနန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေပးေခ်မွႈဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္လာ
ယူနန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေပးေခ်မွႈဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္လာသည္။
2019-11-01 18:05:41    
ဖူမင္ခ႐ိုင္တြင္ လယ္ယာအထူးထြက္ကုန္မိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပ
ဖူမင္ခ႐ိုင္တြင္ လယ္ယာအထူးထြက္ကုန္မိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပ
ဖူမင္ခ႐ိုင္တြင္ လယ္ယာအထူးထြက္ကုန္မိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။
2019-10-28 17:38:55    
ဆက္တိုက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဖိုရမ္ ပီကင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင္႔လွစ္
ဆက္တိုက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဖိုရမ္ ပီကင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင္႔လွစ္
ဆက္တိုက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဖိုရမ္ ပီကင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ့ပါသည္။
2019-10-25 17:48:05    
ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ေရးသည္၊ ”တ႐ုတ္ျပည္၏ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္”ကို ေပၚလြင္ေစသည္
ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ေရးသည္၊ ”တ႐ုတ္ျပည္၏ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္”ကို ေပၚလြင္ေစသည္
ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ေရးသည္၊ ”တ႐ုတ္ျပည္၏ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္”ကို ေပၚလြင္ေစသည္။
2019-10-18 17:37:08    
စားသံုးမႈ အဆင္႔တိုးျမင္႔ျခင္းသည္ တရုတ္ စီးပြားေရး အတြက္ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္ေန
စားသံုးမႈ အဆင္႔တိုးျမင္႔ျခင္းသည္ တရုတ္ စီးပြားေရး အတြက္ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္ေန
စားသံုးမႈ အဆင္႔တိုးျမင္႔ျခင္းသည္ တရုတ္ စီးပြားေရး အတြက္ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္ေနသည္။
2019-10-09 16:12:56    
滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006