ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေထာက့္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါ

2017-12-19 16:04:04 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

''ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေထာက္ပံ့လွ်င္Óဏ္ပညာကိုေထာက္ပံ့ရမည္''ဟူသည္ အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရွီက်င့္ဖ်င္ကအၿမဲေလးနက္စြာေျပာဆိုသည့္စကားတစ္ခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကူညီ သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပိုလုပ္ရန္ မ်ားျပားလွပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္လမ္းေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဥာဏ္ပညာေထာက္ပံ့လႈပ္ရွားမႈမွာ ရပ္တန္႔မည္မဟုတ္ပါ။

ရြင္တမ့္ခ႐ိုင္၏ ''ေက်ာင္းဖြင့္ပထမအခ်ိန္''သည္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေထာက္ပံ့နယ္ပယ္တြင္ ပ်ံ႔ႏွ႔ံသြား သည့္အခါ ကြၽန္ေတာ္အထူးစိတ္လႈပ္ရွားသြားခဲ့သည္။ ေက်းရြာတိုင္းမူလေက်ာင္းတိုင္း သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအဓိကေက်ာင္းမ်ားမွ ''ေက်ာင္းဖြင့္ပထမအခ်ိန္''ကို ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္စိတ္ပါစြာ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားမွ ''ေက်ာင္းဖြင့္ပထမအခ်ိန္''ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ကိုေပးပို႔ေနသည္ကို ကြၽန္ေတာ္ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရြာမွ ရြာအေျခစိုက္ အလုပ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အတူ ဟိုက်ဲမူလတန္းေက်ာင္းသို႔သြားၿပီး က ေလးမ်ားကို စာသင္ေပး သည့္အခါ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဒီကေလးေတြအတြက္ ဘာမ်ားလုပ္ေပးႏုိင္ ေသးသည္ကိုအၿမဲစဥ္းစားေန မိပါသည္။ အေျဖမွာကြၽန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း အင္အားႏွင့္မ လံုေလာက္ပါ။ သို႔ေသာ္ေဘးပတ္ဝန္း က်င္တြင္ရွိေသာ အလုပ္ေဖာ္မိတ္ေဆြမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး အားလံုး၏အင္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါက ကေလးမ်ားအတြက္ စစ္မွန္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ၏ရက္တစ္ရက္တြင္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ ခ်ဴက်င့္''က်ဴး က်န္း အရင္းေမတၲာ'' ပရဟိတဆႏၵရွင္အသင္း၏ တည္ေထာင္သူ အမ်ိဳးသမီးရင္းယိုဟြာကို ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ လူအမ်ားဟာ ပရဟိတလုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း စင္ျမင့္မရွိေၾကာင္း သူ မကကြၽန္ေတာ္ထံေျပာျပ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္အႀကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ကူညီမႈမ်ားကိုသူမကေပးခဲ့သည္။

ဤေမတၲာကို စစ္မွန္သည့္ ေနရာသို႔ေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ၿပီး သည္ႏွင့္ တနခ့ေအျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ကြၽန္ေတာ့္အဖြဲ႔အ တြင္းသို႔ ပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အခ်ိန္ (၂)ရက္တည္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လူအေယာက္ရာ ေက်ာ္စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တမ္စား ရြာေကာ္မတီအဖြဲ႔၏ ရြာအေျခစိုက္အလုပ္အဖြဲ႔ သားမ်ားကိုဆက္သြယ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေလးမ်ား ေက်ာင္းဖြင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ စာေရးကိ ရိယာမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေစမည့္ ''ေက်ာင္းဖြင့္ပထမအခ်ိန္'' လႈပ္ရွားမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယရက္တြက္ က်ီက်ဴးမူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားေရးေပးေသာ ဆႏၵစာ ရြက္မ်ား လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ လြယ္အိတ္၊ ခဲတန္၊ ေကာ္ဘာဘူး၊ အီလက္ထေရာနစ္ ကီးဘုတ္၊ စကိတ္ဖိနပ္စသည္ တို႔ရွိၾကသည္။ ကေလးမ်ားေရးသားသည့္စာလံုးေလးမ်ားဟာ မလွပေသာ္လည္း ယင္းသည္ေတာင္ထဲ မူလတန္းေက်ာင္းကေလးမ်ားရင္တြင္းမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ လိုလား မႈမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ ကေလးမ်ား ၏စိတ္ဆႏၵမ်ားကိုစုေဆာင္းၿပီးသည္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ပရဟိတအဖြဲ႔ထဲတြင္ အလွဴခံခဲ့ရာရက္ အနည္းငယ္အတြင္းလွဴဒါန္းေငြ(၄၇ဝဝ.၆)ယြမ္ကို လက္ ခံရရွိႏိုင္ခဲ့သည္။

ကေလးမ်ားအတြက္ လက္ေဆာင္မ်ားစီစဥ္ေပးသည့္အခါ ကြၽန္ေတာ္အထူးဝမ္းသာခဲ့ပါသည္။
(၂၁)ရက္ေန႔နံနက္(၈)နာရီ ဆႏၵရွင္အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ရြင္တမ့္လူမႈဖူလံုေရးၫႊန္ၾကား ႐ုံး ေရွ႔တြင္ စုေဝးၿပီး တမ္စားရြာက်ီက်ဴးမူလတန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ ကေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အလွံ ေအာက္တြင္ရပ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ႀကိဳေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔အဖြဲ႔အကၤ်ီကိုလွဲၿပီး လယ္တိုင္အနီကိုပတ္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အလွံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သီး ခ်င္းဆိုၿပီးေနာက္ ယေန႔၏ပရဟိတ အလုပ္ကိုကြၽန္ေတာ္တို႔စတင္ခဲ့သည္။ဆရာ ဆရာမေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းဆိုၿပီး ကေလးမ်ားကို လယ္တိုင္အနီမ်ားတပ္ ဆင္ေပးခဲ့သည္။ လြယ္အိတ္အသစ္မ်ား၊ စာေရး ကိရိယာအသစ္မ်ားကို ေပးေဝခဲ့သည္။ ယင္း တို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ဆႏၵ မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတုေအးေနေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရင္တြင္းမွာ ေႏြးေထြး ေနပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုလည္း ခံစားမိပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္လိုပါသည္။ ''ႏွလံုးသားလမ္း''ပရဟိတဆႏၵရွင္ အသင္း သည္ ပညာေရးေထာက္ကူသည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ေတာေတာင္ထဲကကေလးမ်ားအတြက္ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006