၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးတိုးျမႇင့္ႏႈန္း ျမင့္မား

2019-01-29 17:47:09 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云南日报

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ေငြပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္(၆၉.၇၇)ဘီလီယံရွိကာ ယခင္ႏွစ္က အလားတူကာလထက္ (၆၆.၇%)တိုးျမႇင့္လာေၾကာင္း၊ ၎အနက္ သြင္းကုန္ေငြပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္(၄၅.၅၄)ဘီလီယံရွိၿပီး (၁.၂)ဆ တိုးျမႇင့္ကာ ပို႔ကုန္ေငြပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္(၂၄.၂၃)ဘီလီယံရွိၿပီး (၁၅.၈%) တိုးျမႇင့္လာေၾကာင္း၊ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္တင့္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ကုန္စည္ပမာဏမွာ တန္ေပါင္း(၁၄၀.၄၂)သိန္းရွိၿပီး (၇၈.၁%) တိုးျမႇင့္ေၾကာင္း ေရႊလီအေကာက္ခြန္ဌာနမွ သိရပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရးေငြပမာဏမွာ (၈၆.၇%)တိုးျမႇင့္ကာ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရးပမာဏတြင္ နယ္စပ္ဂိတ္ကုန္သြယ္ေရးေငြပမာဏ၏ (၈၄.၄%)ပါ၀င္ကာ ပါ၀င္ႏႈန္းမွာ (၁၂.၉%) တိုးမ်ားလာသည္။ နယ္စပ္ေဒသျပည္သူမ်ား ကုန္စည္ဖလွယ္ေရးေစ်းကြက္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ဦးစားေပးေပၚလစီမ်ားသည္ နယ္စပ္ျပည္သူမ်ားအား အက်ဳိးမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသျပည္သူမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကို တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသျပည္သူမ်ား၏ ကုန္စည္ဖလွယ္ေရး သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ပမာဏမွာ (၈၀.၇%)တိုးျမႇင့္လာသည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုးတက္လာေသာကုန္သြယ္ေရးတြင္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ပမာဏမွာ (၁.၉၄)ဆ တိုးျမႇင့္သည္။

ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးေငြပမာဏမွာ တိုးျမႇင့္လာခဲ့သည္။ ၎အနက္ ႏိုင္ငံပိုင္ကုန္သြယ္ေရးေငြပမာဏမွာ (၁.၃)ဆ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးေငြပမာဏမွာ နယ္စပ္ဂိတ္ကုန္သြယ္ေရးေငြပမာဏ၏ (၆၆.၁%) ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ကုန္သြယ္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ (၂၃၅၉)ခုရွိၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကထက္ (၁၂၆၅)ခု တိုးျမႇင့္လာကာ ေစ်းကြက္တြန္းအားသစ္ကိို ေရွ႕အဆင့္သုိ႔ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ ႐ိုးရာလုပ္ငန္းအင္အားစုကုန္စည္ပို႔ကုန္ပမာဏသည္ (၈၃.၄)တိုးျမႇင့္ကာ ယင္းအနက္ တင္ပို႔သည့္ပိုးထည္ႏွင့္အ၀တ္အစားပမာဏသည္ (၈၉%)တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ပုိင္းတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အညီ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ကို အဓိကအားျဖင့္ သြင္းယူၿပီး ႀကီးမားေသာလိုလားမႈေၾကာင့္ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ အထည္ခ်ည္မွ်င္ကုန္စည္ပို႔ကုန္ပမာဏ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးျမႇင့္လာေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အာဆီယံ၏ သက္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏိိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္အထည္ပစၥည္းကို သြင္းယူသည့္အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည္။ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ အျမတ္ေငြမ်ားစြာရရွိကာ အထည္ပို႔ကုန္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္အား ျမႇင့္တင္ေစႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ပမာဏတိုးမ်ားရန္ တြန္းအားေပးေစရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္အေကာက္ခြန္ဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားပါသည္။

သြင္းကုန္အားျဖင့္ စြမ္းအင္သည္ အဓိကအခ်က္အခ်ာေနရာ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံႏွင့္သေဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းျဖင့္ သာမန္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ သြင္းကုန္ေငြပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္(၃၆.၂၇)ဘီလီယံရွိကာ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ သြင္းကုန္စုစုေပါင္းေငြပမာဏ၏ (၇၉.၆%)ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းကုန္ပမာဏသည္ (၁.၆)ဆ တိုးမ်ားလာသည္။
(Yunnan Gateway)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006