ယူနန္အႀကီးဆံုး ေရႊဖူကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲစဥ္ က်ဳံေကၽြးလုပ္ငန္းဇုန္ကို အသံုးျပဳမည္

2019-01-30 17:42:12 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云南网

ယခုရက္ပိုင္း ေရႊဖူဆိပ္ကမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲမႈ ပထမပိုင္းကာလစီမံကိန္းျဖစ္ေသာ က်ဳံေကၽြးလုပ္ငန္းဇုန္တြင္ စက္ကိရိယာအသံမ်ား တ၀ုန္း၀ုန္းျမည္ဟိန္းေနၿပီး အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ကုန္ခ်စက္ကိရိယာကို တစိုက္မတ္မတ္ တပ္ဆင္ကာ ထိန္းညိႇစမ္းသပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ေရႊဖူဆိပ္ကမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲမႈစီမံကိန္းကို အဆင္ေျပစြာ ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီး က်ဳံေကၽြးလုပ္ငန္းဇုန္ကို ယခုႏွစ္တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ မတိုင္မီ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေရႊဖူဆိပ္ကမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲမႈစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးတြင္ တ႐ုတ္ယြမ္ (၂.၄၆)ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။ ၎စီမံကန္း စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ကာလမွ ယခုထိတိုင္ တ႐ုတ္ယြမ္(၁၃၀၀၅၄)ေသာင္းကို ရင္းႏွီးထားၿပီး ယင္းအနက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ယြမ္ သန္း(၃၅၀)၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ယြမ္ (၄၉၈.၅၄) သန္း ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ယြမ္ (၄၅၂) သန္း ကို အသီးသီး ရင္းႏွီးခဲ့သည္။

က်ဳံေကၽြးလုပ္ငန္းဇုန္စီမံကိန္းမွာ ေရွ႕ပိုင္းဆိပ္ခံတံတား၊ ဆိပ္ကမ္းျမစ္ေၾကာင္းရွင္းျခင္း၊ အေနာက္ဖက္ပိုင္းကုန္စည္ေျပာင္းေရႊ႕ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ပို႔ေဆာင္လမ္းေၾကာင္း၊ ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ကုန္ခ်စက္ကိရိယာႏွင့္ အပိုစက္ပစၥည္း စသည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္း၏ ကုန္က်စရိတ္ (ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးအပါအ၀င္)မွာ တ႐ုတ္ယြမ္(၆၂၀)သန္းရွိသည္။ ဇန္န၀ါရီလ(၂၈)ရက္ေန႔ထိတိုင္ ေရွ႕ပိုင္းဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးခဲ့ကာ ဆိပ္ကမ္းျမစ္ေၾကာင္းရွင္းျခင္းကို (၈၀%) ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္။ အေနာက္ဖက္ပိုင္း ကုန္စည္ေျပာင္းေရႊ႕ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းလမ္းေၾကာင္းမွာ (၈၄.၇%) ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုန္စည္သိုေလွာင္႐ံုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ကုန္ခ် ပစၥည္းမ်ား အသုတ္လိုက္ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိန္းညိႇျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်ဳံေကၽြးလုပ္ငန္းဇုန္သည္ သေဘၤာ၀င္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ရာ ဇန္န၀ါရီလ(၂၂)ရက္ေန႔က တန္ေပါင္း(၆၀၀၀)ကုန္တင္သေဘၤာတစ္စီးသည္ က်ဳံေကၽြးဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ေရာက္ၿပီဲျဖစ္သည္။

ေရႊဖူဆိပ္ကမ္းသည္ စစ္ခၽြမ္ႏွင့္ယူနန္ျပည္နယ္ႏွစ္ခု ဆပ္စပ္ေသာ အခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္မွ ေရျမစ္ႏွင့္ပင္လယ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ၊ ယန္စီျမစ္ျမစ္ညာ၊ က်င္ရွားျမစ္ျမစ္ေၾကေဒသတြင္ အေရးပါေသာ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ကေပးစြမ္းေသာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္စုေဆာင္းေရးတည္ေနရာ အာသာခ်က္ရွိၿပီး ယူနန္အႀကီးဆံုး ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လီေပါင္းတစ္ေသာင္း “ယန္စီျမစ္၏ ပထမဆိပ္ကမ္း”ဟု ခ်ီးျမႇင့္ေခၚေ၀ၚသည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ ယူနန္မွ ယန္စီျမစ္စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းကို ၀ိုင္း၀န္းေဖာ္ေဆာင္သည့္ အေရးပါတံခါးႀကီးႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေျမာက္အာရွႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ အေရးပါဆိပ္ကမ္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊဖူဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ကုန္ခ်ပမာဏမွာ တန္(၁.၉၅)သန္း ရွိသည္။

ေရႊဖူဆိပ္ကမ္းသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ပုိ္င္းတြင္ ေရႊဖူဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ကုန္ခ်ပမာဏမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ၂၀%-၃၀%ျဖင့္ တိုးျမႇင့္လ်က္ရွိကာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ေရးစြမ္းရည္ကို မျဖည့္စြက္ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရႊေရေၾကာင္း၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ျပည့္၀စြာ မရရိွႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေရႊေရေၾကာင္းျဖင့္ အျပည့္အ၀ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေရႊဖူဆိပ္ကမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲမႈစီမံကိန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက စတည္ေဆာင္ရြက္ကာ ၎စီမံကိန္းမွာ ဗဟိုလုပ္ငန္းဇုန္၊ က်ဳံေကၽြးလုပ္ငန္းဇုန္၊ အေထာက္အကူဇုန္ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း၀င္ေရာက္လမ္းေၾကာင္း စသည္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တန္(၁၀၀၀)အဆင့္သေဘၤာဆိုက္ေရာက္ရာ ေနရာ(၇)ခု၊ ႏွစ္စဥ္ကုန္တင္ကုန္ခ်ပမာဏ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ေပါင္း(၅.၄)သန္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရႊဖူဆိပ္ကမ္းအသစ္ကို ဘက္ေပါင္းစံုမွေန၍ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းေထာက္ -- Xie Yi

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006