“မဲေခါင္ျမစ္” မဂၢဇင္းတိုက္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေႏြဦးပြဲေတာ္မိတ္ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

2019-02-02 16:32:03 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 云桥网

“မဲေခါင္ျမစ္” မဂၢဇင္းတိုက္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေႏြဦးပြဲေတာ္မိတ္ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔က က်င္းပရာ ကူမင္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ ဦးစိုးပိုင္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ လာအိုႏိုင္ငံေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ Khamphone Vongsanty၊ ကူမင္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ Nitivadee Manitkul၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ Lem Puthviro ႏွင့္ ၎မဂၢဇင္းတိုက္မွ ဘာသာျပန္ဆရာႏွင့္ စာတည္းဆရာတို႔ တေပ်ာ္တပါး အတူဆံုစည္းကာ မဂၢဇင္းတိုက္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အႀကံေပးရင္းႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို အတူလက္ဆင့္ကမ္း ၾကပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္က “မဲေခါင္ျမစ္” မဂၢဇင္းတိုက္သည္ ၎မဂၢဇင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ရန္၊ new media ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားေန႔လႈပ္ရွားမႈ၊ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမြမ္းမံသင္တန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာမီဒီယာ ေႏြဦးပြဲေတာ္လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းစကား၀ိုင္း စသည့္ ဆန္းတင့္ေ၀ဆာလွေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာမ်ဳိးစံု all media ၏အားသာခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ကာ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသနိုင္ငံမ်ား လူေနမႈႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု စိတ္ခ်င္းနီးစပ္ေစျခင္း စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ယူနန္ေန႔စဥ္သတင္းစာအဖြဲ႔သည္ မဲေခါင္ျမစ္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရွိေသာ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မီဒီယာအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားႀကီးကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ေန႔စဥ္သတင္းစာအဖြဲ႔သည္ မီဒီယာအားသာခ်က္ကို ျပည့္စံုစြာအသံုးျပဳကာ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသႏိုင္ငံမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ တြန္းအားသစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္ေန႔စဥ္သတင္းစာအဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူက အဆိုပါမိတ္ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားပါသည္။

(၄)ႏို္င္ငံမွ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္တို႔သည္ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အသီးသီး ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၾကရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ “ရပ္၀န္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္” အဆိုျပဳခ်က္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အဆက္မျပတ္ နက္႐ိႈင္းလ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ “မဂၤလာ” မဂၢဇင္း၊ လာအိုဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ “က်န္ပါး” မဂၢဇင္း၊ ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ “မဲေခါင္ျမစ္” မဂၢဇင္း၊ ကေမၻာဒီးယားဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ “ခမာ” မဂၢဇင္းတို႔သည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ “ရပ္၀န္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္” အဆိုျပဳခ်က္၊ လူသားကံၾကမၼာအသိိုက္အ၀န္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေပၚလစီႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသတင္းမ်ား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပန္အလွန္ေလ့လာေရးႏွင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏အေတြ႔အႀကံဳ စသည္မ်ားကို တက္ၾကြစြာ ေရးသားေဖာ္ျပကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ တက္ၾကြစြာ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎မဂၢဇင္းတိုက္သည္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ အနာဂတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္၊ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တစိုက္မတ္မတ္ ေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္ရန္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို အတူဖန္တီးေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္တို႔မွ ေျပာၾကားၾကသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာဘာသာ၊ လာအိုဘာသာ၊ ထိုင္းဘာသာ၊ ကေမၻာဒီးယားဘာသာ ကၽြမ္းက်င္သူ အထင္ကရ ဆရာႏွင့္ဆရာမမ်ားသည္ မိမိကၽြမ္းက်င္ေသာဘာသာ၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖာ္ျပကာ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

(Yunnan Gateway)

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006