ပန္ဒါမ်ား၏ ခ်စ္စဖြယ္အမူအရာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ေဆာင္းရာသီတြင္ လူအမ်ားအားဆြဲေဆာင္ေန

2021-01-05 17:48:59 |သတင္းအရင္းအျမစ္ 中新网

ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ ပန္ဒါမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးသုေတသနစင္တာေဝာ့လုံရွင္စုဖ်င္စခန္းရွိပန္ဒါေဂဟာတြင္ ခ်စ္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာပန္ဒါကေလးမ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီ၏ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ ေနပူစာလုံေနၾကၿပီးလူသားမ်ား၏အာ႐ုံကိုဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။