သင္ခန္းစာ(၁)ႏႈတ္ဆက္ျခင္း။
1、你好(nǐhǎo)。 မဂၤလာပါ။2、你(nǐ)叫(jiào)什(shén)么(me)名(míng)字(zì)? ရွင့္နာမ...
2016-05-17 14:21:30    
အဘိဓိန္(၅)
罢工 သပိတ္ေမွာက္သည္။霸道 ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုး掰 ခ်ိဳးသည္။百分点 ရာခုိင္ႏွဳန္း...
2016-05-17 11:42:23    
အဘိဓိန္(၄)
必需 လုိအပ္သည္။必要 ...ရန္လုိအပ္သည္။毕竟 ပါေပသည္။避免 ေရွာင္ရွားသည္။编辑 တည္...
2016-05-17 11:41:34    
အဘိဓိန္ (၃)
笨 တံုးအေသာ။笔记本 မွတ္စုစာအုပ္။毕业 ေက်ာင္းၿပီးသည္။ ဘြဲ႕ရသည္။遍 ေခါက္(မ...
2016-05-17 11:40:07    
အဘိဓိန္ (၂)
八 ရွစ္爸爸 ေဖေဖ杯子 ခြက္北京 ေပက်င္း本 အုပ္(စာအုပ္)။不 မ(အျငင္း၀ါက်)不客气 အား...
2016-05-17 11:39:23    
အဘိဓိန္ (၁)
爱 ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သည္။爱好 ၀ါသနာ啊 အား (အာေမဋိတ္သံ)矮 ပုေသာ။阿姨 အေဒၚ安静 တိ...
2016-05-17 11:38:17