တယ္ဟုန္မွ လူငယ္တစ္ဦး ကုိယ္ပုိင္ဒီဇုိင္းထုတ္ျပဳလုပ္ေသာ သာယာလွပသည့္ တုိင္လူမ်ဳိးဝတ္စံုမ်ား
တယ္ဟုန္မွ လူငယ္တစ္ဦး ကုိယ္ပုိင္ဒီဇုိင္းထုတ္ျပဳလုပ္ေသာ သာယာလွပသည့္ တုိင္လူမ်ဳိးဝတ္စံုမ်ား
တယ္ဟုန္မွ လူငယ္တစ္ဦး ကုိယ္ပုိင္ဒီဇုိင္းထုတ္ျပဳလုပ္ေသာ သာယာလွပသည့္ တုိင္လူမ်ဳိးဝတ္စံုမ်ား အတူေလ့လာ႐ႈစားၾကပါစုိ႔။
2021-09-10 18:10:42